Προσφορά εργασίας


Il Comites-Grecia ενημερώνει για μια θέση εργασίας πιστεύοντας ότι μπορεί να είναι ενδιαφέρον για την κοινότητα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με tel.6908623143.

Assunzione di personale di lingua italiana

Cercasi laureati in pos­sesso di Laurea in Economia o anche di altra Facoltà (qualunque indirizzo) di lingua madre italiana o anche con perfetta conoscenza della lingua italiana da assumere nella nostra società, Nuntius Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ (società di intermediazione mobiliare) fondata nel 1991, membro del Sistema di Garanzia Reciproca, membro della Borsa Valori di Atene e sotto la sorveglianza della Commis­sione per il Controllo della Borsa. Dopo l’assunzione, seguirà un seminario per la formazione su argomenti riguardanti la Borsa Valori, affinchè tutti coloro che saranno assunti con sede ad Atene, pos­sano fornire i propri servizi a nostri clienti in Italia ed anche in altri Paesi di lingua italiana. Gli interes­sati sono pre­gati di inviare il proprio CV al seguente indirizzo di posta elettronica office@nuntiusbrokers.com, riportando come codice «Lingua Italiana».

Ιταλόγλωσσοι/ες για πρόσληψη

Ζητούνται πτυχιούχοι Οικονομικής ή άλλης Σχολής (οποιασδήποτε κατεύθυνσης) που να γνωρίζουν μητρικά ή τουλάχιστον άριστα την Ιταλική Γλώσσα προκειμένου να προσληφθούν από την εταιρία μας, Nuntius Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ που ιδρύθηκε το 1991 και είναι μέλος του Συνεγγυητικού, μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μετά την πρόσληψη θα επακολουθήσει εκπαίδευση σε χρηματιστηριακά θέματα προκειμένου όσοι και όσες προσληφθούν με έδρα την Αθήνα να εξυπηρετούν πελάτες μας στην Ιταλία και σε άλλες Ιταλόφωνες χώρες. Παρακαλούνται όσοι και όσες ενδιαφέρονται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο ακόλουθο e-mail office@nuntiusbrokers.com, αναφέροντες ως κωδικό «Ιταλόγλωσσοι/ες».

Καταχωρήθηκε στην κατηγορία/ες: Blog.